Vilkår for bruk

Definisjoner

Dette nettstedet (“Dechra Veterinary Products A/S diett-nettsted”) eies og drives av Dechra Veterinary Products A/S (“Dechra”).

Begrepene "Dechra", "vi", "oss", "vår" og "våre" i disse vilkårene for bruk, betyr foretak.

Begrepene "du", “ditt/din” og “dine” i disse vilkårene for bruk, vil si enhver bruker av dette nettstedet.

Avtale

Tilgangen til og bruken av dette nettstedet og informasjonen, materiale og tjenester som er tilgjengelige via dette nettstedet, er underlagt alle gjeldende lover og forskrifter samt disse vilkårene for bruk.
Ved å åpne dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk som danner en juridisk bindende avtale. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du gå ut av dette nettstedet.
Vi kan fra tid til annen endre disse vilkårene for bruk uten at du blir varslet om dette. De nyeste vilkårene for bruk legges ut på nettstedet, og du bør alltid se gjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet, slik at du alltid vet hvilke vilkår som gjelder for øyeblikket for tilgangen til dette nettstedet. Får du ikke tilgang til vilkårene for bruk via internett, kan vi på forespørsel sende et eksemplar av de nyeste vilkårene for bruk via e-post.

TILGANGEN TIL DETTE NETTSTEDET (ELLER TIL DELER AV DET) OG BRUK AV INFORMASJON, MATERIALE, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM LEVERES VIA DETTE NETTSTEDET (ELLER DELER AV DET), ER IKKE TILSIKTET OG ER FORBUDT, NÅR SLIK TILGANG ELLER BRUK ER BRUDD PÅ GJELDENDE LOVER ELLER FORSKRIFTER.

Tjenester og informasjon

Med mindre annet er angitt, er dette nettstedet kun til orientering.

Eierskap

Med mindre annet er angitt, er dette nettstedet og dets utforming, tekst, innhold, utvalg og oppsett av elementer, organisering, grafikk, design, sammensetning, magnetisk overføring, digital konvertering og annet (“eiendomsrettighter”) knyttet til nettstedet, beskyttet i henhold til gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til åndsverk), og er Dechras eiendom, eller materialet er inkludert med tillatelse fra rettighetshaveren og er beskyttet i samsvar med lover om opphavsrett og varemerker. MED ENERETT

Du erverver ikke eierrettigheter til slike eiendomsrettigheter som vises via dette nettstedet. Med mindre annet er angitt her, kan ingen av disse eiendomsrettighetene brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, gis ut på nytt, lastes ned, endres, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak, eller annet, uten at vi skriftlig har gitt vår uttrykkelige tillatelse.

Tillatelse er herved gitt i den grad det er nødvendig for å ha lovlig tilgang til og bruke dette nettstedet og/eller informasjonen, materialet og/eller tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, til å vise, laste ned, arkivere og skrive ut, deler av dette nettstedet kun til personlig bruk, forutsatt at du ikke endrer materialet og at du beholder alle merknader om opphavsrett og andre rettighetsmerknader som finnes i materialet. Tillatelsen opphører automatisk hvis du bryter noen av vilkårene for bruk. Når tillatelsen opphører, må du umiddelbart destruere alt nedlastet, arkivert eller trykt materiale.

Varemerker

Dechra-navnet og tilhørende logo, alle produktnavn, overskrifter på alle sider, all tilpasset grafikk, alle knappe ikoner, alle varemerker, tjenestemerker og logoer som vises på dette nettstedet, med mindre annet er angitt, er varemerker (enten registrerte eller uregistrerte) som tilhører Dechra ("merkene"). Alle andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer og varemerker som er nevnt, vist, sitert eller på annen måte angitt på nettstedet, tilhører sine respektive eiere. Du samtykker i at du ikke skal vise eller bruke merkene på noen måte, uten vår skriftlige tillatelse. Du samtykker i at du ikke skal vise eller bruke varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller varemerker tilhørende andre eiere uten skriftlig tillatelse fra slike eiere. Bruk eller misbruk av merkene eller andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, tjenestemerker og/eller varemerker eller annet materiale som er oppgitt i dette dokumentet, med unntak av det som er tillatt her, er uttrykkelig forbudt.

Ansvarsfraskrivelse for koblinger

Dette nettstedet kan inneholder koblinger til nettsteder som drives av selskaper og personer som ikke er en del av Dechra. En kobling til et annet nettsted betyr ikke at Dechra godkjenner, støtter eller påtar seg noe ansvar for det aktuelle nettstedet, eller innholdet på eller bruken av nettstedet, eller bruken av produkter og tjenester som blir gjort tilgjengelige via dette nettstedet.

Vi er ikke ansvarlige for handlingene, innholdet, nøyaktigheten, synspunkter, retningslinjer for personvern, produkter eller tjenester som leveres via disse koblingene eller som blir gjort tilgjengelige gjennom disse ressursene eller vises på slike nettsteder, eller for eventuelle skader eller tap, direkte eller indirekte, forårsaket eller som påstås å ha blitt forårsaket som et resultat av at du har brukt eller hatt tiltro til slike nettsteder.

Vi har ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert at disse nettstedene er nøyaktige, fullstendige eller overholder gjeldende lover og forskrifter. Vi kommer ikke med innsigelser overhodet, og gir ingen garantier av noe slag, uttrykte, underforståtte eller på andre måter, om andre nettsteder som du kan få tilgang til via nettstedet vårt, eller om innholdet, produktene og/eller tjenestene som finnes på eller blir gjort tilgjengelig via disse nettstedene. Dersom du bestemmer deg for å forlate nettstedet vårt og åpne disse andre nettstedene, gjør du det på egen risiko. Alle regler, retningslinjer (også retningslinjer for personvern) og driftsprosedyrer på andre nettsteder, gjelder for deg når du er på disse nettstedene.

Lenker fra andre nettsteder

Enhver kobling til dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra oss, er forbudt. Selv om det gis tillatelse til å koble til dette nettstedet, er det forbudt å koble til andre sider enn til Dechras start side. Personer som gir tilgang til dette nettstedet via en kobling fra et annet nettsted, har det hele og fulle ansvaret for innholdet, nøyaktigheten, meninger som uttrykkes, retningslinjer for personvern, produkter eller tjenester på, eller som er tilgjengelig via, kilde nettstedet, og for eventuelle innsigelser som gjøres eller inntrykk som skapes om enhet.

Enhver tillatelse fra oss til å legge til koblinger til dette nettstedet, er gitt uten at vi påtar oss noe ansvar i tilknytning til slike koblinger, og vi fraskriver oss herved ethvert slikt ansvar. Vi forbeholder oss retten til, når som helst og uansett årsak, å tilbakekalle enhver tillatelse til å lage koblinger til dette nettstedet.

Enhver som gir tilgang til, eller informasjon knyttet til dette nettstedet, enten via en kobling eller på annen måte, er ansvarlig for å gjøre personen som får tilgang eller mottar informasjon, oppmerksom på disse vilkårene for bruk. Det påhviler ikke oss noe ansvar om dette ikke blir gjort.

Samtykke om databeskyttelse

Ved å godta disse vilkårene for bruk, godtar du vilkårene i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler.

All kommunikasjon og alt materiale du sender er overføre til oss via Internett, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke rettighets beskyttet. Dersom du overfører personlige opplysninger til oss, gir du oss uttrykkelig tillatelse til å spre og/eller bruke denne informasjonen til ethvert lovlig formål.

Publisering eller overføring av et eventuelt ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale som kan utgjøre eller oppfordre til oppførsel som regnes som en kriminell handling eller brudd lover eller regelverk er strengt forbudt.

Vi forbeholder oss retten til å overvåke kommunikasjonen mellom deg og oss, enten den foregår via vanlig postgang, telefon, faks, e-post eller andre former for overføring, for å utføre kvalitetskontroll, samt ivareta sikkerheten og andre forretningsbehov.

Uavhengig av det foregående vil vi håndtere alle personopplysninger som vi får tilgang til gjennom driften av dette nettstedet i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

Ingen garantier

VI GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET, SOM ER TILGJENGELIG FOR BRUK “SOM DET ER”. VI FRASKRIVER OSS ETHVERT ANSVAR, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT ANSVAR KNYTTET TIL TITTEL, UKRENKELIGHET, SALGBARHET, KVALITET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL DETTE NETTSTEDET OG ETHVERT NETTSTED SOM DET ER KOBLET TIL. VI GIR HELLER INGEN LØFTER OM ELLER GARANTIER FOR AT INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER HVILKET SOM HELST NETTSTED SOM DET ER KOBLET TIL, ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER OPPDATERT. DU SAMTYKKER I AT VÅRE EIERE, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE OG ANDRE REPRESENTANTER SKAL HA FORDELEN AV DENNE KLAUSULEN.

Det er ditt ansvar å vurdere (eller innhente råd fra fagfolk) om all informasjonen, uttalelsene, meningene og det andre materialet på dette nettstedet, eller nettsteder som det eventuelt er koblet til, er nøyaktig og fullstendig.

Dine lovbestemte rettigheter som forbruker, hvis slike finnes, påvirkes ikke av disse bestemmelsene, og vi har ikke til hensikt å utelukke eller begrense ansvaret for uriktige opplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, og på vegne av våre ansatte og frivillige, fraskriver vi oss ethvert ansvar for eventuelle tap og utgifter av enhver art og uansett hvordan de oppstår, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, særskilte, straffe - eller følgeskader, tap av bruk, tap av data, tap forårsaket av virus, tap av inntekter eller overskudd, tap av eller skade på eiendom, krav fra tredjepart, eller andre tap av noe slag, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader eller tap, som oppstår av eller i tilknytning til bruken av dette nettstedet eller noe nettsted som det har koblinger til. Du påtar deg totalansvaret for å etablere de prosedyrene for sikkerhetskopiering av data og virus kontroll som du anser for å være nødvendige. Prisen på og tilgjengeligheten til informasjon, materiale, produkter og/eller tjenester kan endres uten varsel.

Skadesløshet og frafall

Du samtykker i å erstatte, frafalle og holde oss og våre ledere, direktører, forhandlere, representanter og medarbeidere skadesløse for alle krav, fordringer, tap, kostnader og utlegg, inkludert kostnader til juridisk bistand, som oppstår som følge av ditt brudd på disse vilkårene for bruk eller din tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller noe av informasjonen, materialet, produktene eller tjenestene som er tilgjengelige via dette nettstedet.

Endringer og opphør

Vi forbeholder oss retten til når som helst og fra tid til annen, midlertidig eller permanent, å endre, redigere, slette, innstille eller legge ned dette nettstedet (eller en hvilken som helst del av det) og/eller informasjonen, materialet, produktene og/eller tjenestene som er tilgjengelige via dette nettstedet (eller en hvilken som helst del av det) med eller uten forutgående varsel. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for slik endring, redigering, sletting, innstilling eller opphør av dette nettstedet.

Hele avtalen

Disse vilkårene for bruk omfatter hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til dette nettstedet, og ingen garantier, uttalelser, eller muntlige eller skriftlige tilskyndelser som ikke er en del av denne avtalen, skal binde noen part til denne avtalen. Skulle noen del av disse vilkårene av en eller annen grunn bli erklært ugyldig av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, skal en slik avgjørelse ikke påvirke gyldigheten av øvrige deler, og de øvrige delene skal forbli i full kraft og virkning, som om den ugyldige delen av disse vilkårene hadde blitt fjernet. Manglende håndheving av en bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal ikke anses som frafall av denne bestemmelsen eller av retten til å håndheve denne bestemmelsen.

Lovgivning og jurisdiksjon

Disse vilkårene for bruk er utformet i henhold til engelsk lovgivning, og dette nettstedet drives fra England. Tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller informasjon, materiale, produkter og/eller tjenester som finnes på dette nettstedet, kan være forbudt ved lov i enkelte land eller jurisdiksjoner. Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover i det landet som du får tilgang til dette nettstedet fra. Vi gir ingen garantier for at informasjonen på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk overalt.

Du samtykker i at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv domsmyndighet til å løse eventuelle tvister eller krav av en hvilken som helst art, som oppstår på bakgrunn av eller i tilknytning til bruken av dette nettstedet, og at lovgivningen i England og Wales skal gjelde ved denne typen tvister eller krav. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gå til rettslige skritt i enhver jurisdiksjon hvor vi mener at brudd på denne avtalen forekommer eller oppstår.

Kontakt oss

Har du spørsmål om vilkårene for bruk eller andre ting, kan du kontakte oss ved å skrive til oss: Dechra Veterinary Products AS, Henrik Ibsensgate 90,
0255 Oslo, ved å sende en e-post til info.no@dechra.com, eller ringe oss på telefonnummer +47 48020798

© Copyright 2017 Dechra – med enerett. Det er forbudt å kopiere hele eller deler av dette nettstedet, i enhver form eller på ethvert medium, uten at Dechra har gitt uttrykkelig og skriftlig tillatelse til dette.

keyboard_arrow_up